Επιλογή Σελίδας

I. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νομικός έλεγχος

Πριν από την αγορά, μίσθωση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε ακινήτου επιβάλλεται ο έλεγχος στο οικείο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, σε ό, τι αφορά τη διερεύνηση των τίτλων του, των βαρών ή και διεκδικήσεών του. Επίσης ελέγχεται η νομιμότητα και ακολουθία των τίτλων ιδιοκτησίας του σε σχέση με την υφιστάμενη του υπόσταση.

Πολεοδομικός έλεγχος

Πρόκειται για μία σειρά ελέγχων, με σκοπό την αποσαφήνιση όλων των δυνατοτήτων και περιορισμών του ακινήτου. Ελέγχονται θεσμικές γραμμές, χρήσεις γης, όροι δόμησης, καθεστώς δόμησης, νομιμότητα υφιστάμενων κατασκευών, εγκυρότητα διοικητικών πράξεων κλπ.

Επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων

APPROJECT αναλαμβάνει επίσης την έρευνα και μελέτη του ιστορικού ενός ακινήτου τόσο ως προς τα γεωμετρικά του στοιχεία όσο και ως προς τα νομικά χαρακτηριστικά του, με σκοπό την υποστήριξη ή διαλεύκανση θεμάτων ιδιοκτησιακού περιεχομένου μεταξύ ιδιοκτητών ή και μεταξύ ιδιοκτητών και Δημοσίου (περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, ιδιοκτησιακών διαφορών, χαρακτήρα εκτάσεων, δασικών χαρτών, αιγιαλού κλπ).

Μελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων και διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες η εταιρεία μας αναλαμβάνει κατ’ επιλογήν μελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων μεμονωμένα, όπως και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ιδιωτών.

ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η APPROJECT αναλαμβάνει κάθε είδους μελέτες, σύνταξη σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων που καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων που άγονται από την νομική και πολεοδομική υπόσταση ενός ακινήτου ή μιας υπό μελέτη περιοχής. Η εταιρεία μας κατέχει πλήρη σειρά και γκάμμα εξειδικευμένων οργάνων επίγειων αποτυπώσεων (GPS διπλής συχνότητας, Γεωδαιτικούς σταθμούς κλπ), ειδικό λογισμικό για κάθε μελέτη και την απαραίτητη εμπειρία και γνώση. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε :

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις κάθε είδους
 • Τοπογραφικά διαγράμματα και μελέτες
 • Πράξεις εφαρμογής (μεμονωμένη ΠΕ, οικοδομησιμότητα, διόρθωση ΠΕ κλπ)
 • Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Χωρικές μεταβολές Εθνικού Κτηματολογίου
 • Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών, πράξεις χαρακτηρισμού
 • Πολεοδομικές και κτηματολογικές μελέτες
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού & παραλίας
 • Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία
 • Σχεδιαγράμματα και βεβαιώσεις δικαιοπραξιών
 • Φωτογραμμετρική απόδοση αεροφωτογραφιών και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών αλλά και τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων παρελθόντων ετών.

ΙΙΙ.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκπονούμε αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων σε επίπεδο αρχικής προσέγγισης, προμελέτης, και οριστικής μελέτης με πολλαπλές επιλογές. Μέλημα της αρχιτεκτονικής ομάδας αποτελεί η υψηλή αισθητική, η πρακτικότητα των λύσεων, οι προσωπικότητα του χρήστη, η εναρμόνιση στον χώρο καθώς και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από οικονομικής και τεχνικής άποψης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην τεκμηρίωση και απεικόνιση της μελέτης και των χαρακτηριστικών της προς τους εργοδότες, με σύνταξη αναλυτικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, φωτορεαλιστικών εικόνων, μελετών ηλιασμού και ξεναγήσεων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Στατικές μελέτες ανέγερσης ή ενίσχυσης

Η στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού κτηρίων, πραγματοποιείται βάσει της Εθνικής νομοθεσίας και προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που αποσκοπούν στην άρτια κατασκευή και ασφαλή χρήση τους. Περιλαμβάνουν την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και την εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης σε επίπεδο ανάλυσης, διαστασιολόγησης και αντισεισμικού σχεδιασμού, σε ειδικές θεμελιώσεις, σε έλεγχο στατικής επάρκειας, καθώς και σε επίπεδο αποκατάστασης και ενίσχυσης ήδη υφιστάμενου κτηρίου. Οι παραπάνω μελέτες βρίσκουν εφαρμογή σε κτήρια των οποίων ο Φ.Ο. (φέρων οργανισμός) μορφώνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, από δομικό χάλυβα, από λιθοδομή κλπ.

Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές

Η εταιρεία αναλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες :
– Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
– Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων,
– Αυτοματισμών,
– Θέρμανσης, κλιματισμού, καυσίμου-αερίου, κλπ
– Μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών,
– Εκπόνηση Μελετών Επαγγελματικού Κινδύνου.

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κτηρίων και συστημάτων (ΚΕΝΑΚ)

– Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου και κατάταξη
– Μελέτη αναβάθμισης ενεργειακής κλάσης κτηρίου

Οικονομοτεχνικές μελέτες

– Αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές αποτυπώσεις (Asbuiltdrawing).
– Μελέτες αποτίμησης κόστους κατασκευής
– Προμετρήσεις, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί έργων

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

– Υπαγωγή, διεκπεραίωση και σύνταξη μελετών και σχεδίων υπαγωγής αυθαιρέτων κτηρίων στον εκάστοτε νόμο τακτοποίησης (Ν.4014/11, Ν4178/13, Ν.4495/17)

Έκδοση αδειών δόμησης

– Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας
– Έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης έργων
– Αναθεωρήσεις αδειών δόμησης
– Αλλαγή χρήσης κτηρίων

Άδειες λειτουργίας

– Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
– Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας:
– Διεύθυνσης Βιομηχανίας, για Επαγγελματικά Εργαστήρια και Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες παντός είδους.
– Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, για συνεργεία οχημάτων παντός είδους, πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, πλυντήρια και σταθμούς αυτοκινήτων.
– Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΙV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

• Σύνταξη τεχνικών περιγραφών υλοποίησης έργου

Συντάσσουμε τεύχη περιγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών κάθε εργασίας και υλικού, που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις Εθνικές προδιαγραφές.

• Σύνταξη μελέτης εφαρμογής έργου

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής αυτού με στόχο την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την καλύτερη οργάνωση των εργασιών, την σωστότερη αντίληψη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος από τους ανάδοχους και την εξασφάλιση της οικονομίας της κατασκευής. Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει σχέδια και σκαριφήματα κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεύχη τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών υλικών και εργασιών, προμέτρηση υλικών και εργασιών κλπ.

• Επίβλεψη έργου

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή των μελετών του έργου σύμφωνα με τους κανονισμούς, την λήψη των μέτρων ασφαλείας, την τήρηση των κανόνων τεχνικής της υλοποίησης του έργου, την οργάνωση του εργοταξίου.

• Οργάνωση και παρακολούθηση (projectmanagement)

Αφορά στην λήψη όλων των αποφάσεων και στην σύνταξη πλάνου κατασκευής σχετικά με την οργάνωση ανθρωπίνων πόρων, την χρονική εξέλιξη αλλά και την χρηματορροή του έργου.

• Κατασκευή και διαχείριση έργου

Η APPROJECT αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την σύνταξη προϋπολογισμού, την κατασκευή και διαχείριση ενός έργου από την αρχή μέχρι την παράδοσή του. Εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή στο εργοτάξιο, τον συντονισμό των εργασιών, την άρτια τεχνική μέθοδο υλοποίησης όλων των φάσεων του έργου, την αναλυτική επίβλεψη, την οργάνωση, την παρακολούθηση και το project management του έργου. Παρέχει υψηλή ποιότητα κατασκευής, αισθητική, οικονομία και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

• Ανακαινίσεις & Ειδικές Κατασκευές

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες ολικών ή μερικών ανακαινίσεων ακινήτων κάθε χρήσης και απαιτήσεων, αλλά και ειδικών κατασκευών ανεξαρτήτως υλικών δόμησης.

V. ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή, αναστήλωση, ενίσχυση και επανάχρηση παλαιών, κατά κανόνα λιθόκτιστων, κτηρίων και την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους. Στόχος μας να αναβιώσουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, βασισμένη στους σύγχρονους κανόνες και προδιαγραφές δόμησης. Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, όπου και δραστηριοποιούμαστε, υπάρχουν παραδοσιακά κτήρια και κατοικίες των οποίων το έτος κατασκευής εκτιμάται πριν από τουλάχιστον 150 χρόνια. Γνωστά ως κυκλαδίτικα σπίτια, το σύνολο των κτηρίων αυτών κάλυπτε βασικές βιοτικές ανάγκες. Ως εκ τούτου θεωρούνται έργα μοναδικά ως προς την αισθητική τους και την απλότητά τους.
Τα κτήρια αυτά είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με τις τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής εκείνης, οι οποίες καθορίζονταν από απλές καθημερινές ανάγκες, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους αποκλειστικά τα φυσικά υλικά της υπαίθρου των Κυκλάδων. Σε μία τέτοια κατασκευή παρατηρούνται υλικά όπως η πέτρα, το φυσικό ακατέργαστο ξύλο (κορμοί δέντρων) και φυσική παιπάλη από τοπικά πετρώματα (πηλός, ποζολάνη, άσβεστος κλπ). Είναι μικρά σε διαστάσεις λόγω μικρής βλάστησης και έλλειψης μεγάλων κορμών δέντρων για την κατασκευή των οροφών. Συνήθως μία οργανωμένη κατοικία αποτελούνταν από δύο ή περισσότερα τέτοια κτήρια, πότε ανεξάρτητα και πότε σε επαφή. Η χωροθέτηση των χώρων της κατοικίας ήταν προσανατολισμένη νότια για αξιοποίηση του ήλιου αλλά ταυτόχρονα οι χώροι διαβίωσης ήταν εσωστρεφείς σε σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών.
Συνήθως τα κτήρια αυτά είναι κατασκευασμένα με τοίχους από φέρουσα λιθοδομή με ημιλαξευτούς λίθους και συνδετικό κονίαμα από πηλό, με μικρά ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα), οροφή κατασκευασμένη από φυσικά ακατέργαστα κομμάτια κορμού δέντρων πάνω στα οποία τοποθετείται μία στρώση πέτρινων φυσικών πλακών πέτρας ώστε να συγκρατούν τη στρώση του πηλού (θερμομόνωση) που ακολουθεί προς τα πάνω. Αμέσως μετά εφαρμόζονταν μία-δύο λεπτές στρώσεις άσβεστου με σκοπό την στεγάνωση των δωμάτων. Τα δάπεδα είναι κατασκευασμένα από κονίαμα πηλού-άσβεστου και ποζολάνης που σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνική προσέδιδαν μία λεία και επίπεδη επιφάνεια γνωστή ως παραδοσιακή πατητή τσιμεντοκονία.
Η επαγγελματική ενασχόληση μας με το αντικείμενο των αναπαλαιώσεων και αναστηλώσεων τέτοιων κτισμάτων προέκυψε από την μεγάλη αγάπη τόσο για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την διερεύνηση της, όσο και για την υψηλή αισθητική των κτηρίων αυτών. Σκοπός μας είναι να ερευνούμε τις τάσεις της εποχής που δημιουργούν την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και τεχνική, τις ανάγκες και τις δυνατότητες, αλλά και την ανάδειξή της με σύγχρονες μεθόδους.
Η διαδικασία αναπαλαίωσης αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :
1. Προσεκτική αποξήλωση οροφών (απομάκρυνση πηλού), επιχρισμάτων, παλαιών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και κατάργηση ηλεκτρολογικού δικτύου.
2. Λεπτομερή αποτύπωση και αποτίμηση της κατασκευής. Εργαστηριακό έλεγχο των λιθοσωμάτων. Προσομοίωση της κατασκευής με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και λογισμικό sap2000. Για την εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης της κατασκευής, χρησιμοποιείται η ισοδύναμη στατική ανάλυση κατά την οποία τα σεισμικά φορτία εφαρμόζονται ως στατική φόρτιση πάνω σε αυτήν. Όσον αφορά τον έλεγχο των πλακών ο φορέας επιλύεται μέσω του προγράμματος CEDRUS5 της CUBUS που αναλύει το φορέα με μοντέλο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιλέγονται τα υλικά και η μεθοδολογία των ενισχύσεων.
3. Κατασκευή έργων θεμελίωσης, δαπέδου και ενίσχυσης τοιχοποιίας με ομογενοποίηση μάζας μέσω έγχυσης ποζολανικού κονιάματος υπό πίεση και άλλες μεθόδους.
4. Κατασκευή νέας κρυφής πλάκας οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα αντικαθιστώντας την στρώση πηλού. Στεγανοποίηση της στο επάνω μέρος με κονίαμα τριπτότσιμεντοειδούς βάσης.
5. Ενίσχυση τοιχοποιίας με τσιμεντοειδούς βάσης επιχρίσματα με τη χρήση αγκυρώσεων και ατσάλινου πλέγματος. Η τελική στρώση πραγματοποιείται με ελεύθερο χέρι προς αναπαράσταση του παραδοσιακού τρόπου εφαρμογής
6. Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
7. Ανάδειξη παραδοσιακών υλικών. Καθαρισμός όλων των ξύλων και πέτρινων πλακών και ανάδειξή τους με προσεκτικό βάψιμο με βερνίκι εμποτισμού αρχικά και ακολούθως με σατινέ άχρωμο βερνίκι βάσης νερού.
8. Κατασκευή νέου δαπέδου με την τεχνική της παραδοσιακής πατητής τσιμεντοκονίας και με υλικά που βασίζονται σε φυσικά ορυκτά υλικά (ποζολάνη, υδράσβεστος, κλπ). Η τεχνική της εφαρμογής αυτής περιλαμβάνει τεχνοτροπία σπάτουλας.
9. Κατασκευή και τοποθέτηση χρωματιστών παραδοσιακών θερμομονωτικών ξύλινων κουφωμάτων.
10. Χρωματισμός τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά σε αποχρώσεις του λευκού με οικολογικά χρώματα.
11. Τοποθέτηση εξοπλισμού (φώτα, διακόπτες, είδη υγιεινής) σε κλασικό στυλ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα

Κορωπί – Β. Κων/νου @ Β. Όλγας 2
τηλ-φαξ : +30 2106020460
Mob.: +30 6974630965

Υποκατάστηματα

Χώρα Σικίνου, Σίκινος, Τ.Κ. 84010

Καραβοστάσης, Φολέγανδρος, Τ.Κ. 84011
Τηλ: +30 22860-51104,
Φαξ: +3022860-51104

Email Us

info@approject.gr